نکته آموزشی

هر چیزی در زمان خودش رخ می دهد. باغبان حتی باغش را هم غرق آب کند. درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند. گاهی اوقات سهامی را که خرید می کنید بعد از آن فقط باید صبر کنید و هیچ کار دیگری انجام ندهید.

ارسال دیدگاه