آخرین نسخه دیسکی مقالات

چند کلمه ای از ال بروکس

حرف های ال بروکس که خواندنش خالی از لطف نیست. من فکر میکنم هرکس که معامله کردن رو در بازار های مالی مانند بورس ، فارکس و… شروع می کند. برای چندین سال پول از دست خواهد داد. شما در ...